Skip links

Konstytucja drużyny wędrowniczej
Rozdział 1.
Charakterystyka i cel działania
§1
Nazwa, teren działania
Próbna Drużyna Wędrownicza, została założona 7 marca 2012r. rozkazem Komendantki Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Jest
drużyną środowiskową, podlegającą KH Ziemi Cieszyńskiej. Siedziba drużyny znajduje się w Skoczowskim Liceum
Ogólnokształcącym. Drużyna przyjęła nazwę „Znamię Gromu”, a z swój numer przyjęła liczbę „4”.
§2
Bohater ,barwy, symbolika
Za swego bohatera drużyna przyjęła chor. Jana Cholewę
Członkowie Próbnej Drużyny Wędrowniczej przyjęli za swe barwy kolory błękitny i czarny.
Umundurowanie:
-Nakrycie głowy: Kapelusz skautowy z czarnym otokiem
-Chusta: Czarna z błękitna obwódką
-Pagony: Czarno-błękitne według wzoru ustalonego przez drużynę („T”)
-Spodnie: Bojówki barwy czarnej
-Buty: Czarne pełne ( glany, sportowe, trapery, destantówki ect.)
-Dodatkowo: Czarna bluza/polar/płaszcz
§3
Obrzędowość:
-Przyjęcie do drużyny- bieg śladami „Jana Cholewy”
-Nadanie naramiennika
Cel działania:
Celem drużyny jest szerzenie ideałów harcerskich oraz dewizy wędrowniczej: „Wyjdź na świat, zobacz, pomyśl-pomóż
czyli działaj”. Drużyna pragnie osiągnąć to kierując się pracą nad sobą, sumiennym wypełnianiem swych obowiązków,
szukaniem swego miejsca w społeczeństwie i służby.
System działania:
Praca w drużynie opiera się na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, Kodeksie Wędrowniczym, Regulaminach ZHP, oraz na
podstawie niniejszej Konstytucji.
Zbiórki drużyny odbywają się przynajmniej dwa razy w miesiącu wykluczając dni wolne od nauki szkolnej.
Drużyna raz na rok powołuje kapitułę stopni wędrowniczych. W kapitule zasiadają przynajmniej dwie osoby.
Rozdział 2.
Struktura Drużyny
§4
Drużynowy i funkcyjni.
1.Drużynowy: Pełni swą funkcje podczas rocznej kadencji z możliwością przedłużenia jej maksymalnie trzy razy pod
rząd. Warunkiem do pełnienia funkcji jest odbycie kursu przewodnikowskiego. Drużynowy ponadto jest odpowiedzialny
za dobry wizerunek drużyny, koordynuje pracę funkcyjnych oraz dba o dobre kontakty z Hufcem jak i innymi drużynami,
jest głównym koordynatorem planu pracy .
2.Przyboczni: Drużynowy wybiera przybocznego i przedstawia tą kandydaturę na radzie drużyny. Do zadań przybocznego
należy:
1) Pisanie raz meldunków do Hufca ( prowadzi teczkę meldunkową)
2) Zajmuje się planem pracy
3) Organizacją zbiórek
4) Koordynowaniem organizatorów
5) Prowadzenie teczki drużyny
3.Skarbnik: wysuwa swą kandydaturę na radzie drużyny, w razie braku kandydatury obowiązek prowadzenia teczki
finansowej spada na drużynowego. Do kompetencji skarbnika należy:
1) Prowadzenie teczki finansowej
2) Dopilnowanie opłacenia składek przez drużynę
3) Szukania możliwości pozyskania funduszy dla drużyny.
4. Koordynator strony: Wysuwa swą kandydaturę, która następnie jest poddawana głosowaniu przez radę drużyny. Do
zadań koordynatora należy:
1) Dbanie o atrakcyjność strony
2) Zbieranie do materiałów do prowadzenia strony
3) Zajmuje się aktualnościami i sumiennie umieszcza je na stronie
4) Fotografowanie i umieszczanie zdjęć na stronie
5. Promotor drużyny: Przedstawia swą kandydaturę radzie drużyny, która poddaje ją głosowaniu. W przypadku nie
zgłoszenia się rolę promotora drużyny pełni każdy członek. Do kompetencji promotora należy:
1) Organizacja naboru
2) Szukanie okazji, środowisk, gdzie drużyna może działać
3) Ścisła współpraca z Zespołem Promocji i Informacji
§5
Prawa i obowiązki rady drużyny: W skład rady drużyny wchodzą pełnoprawni członkowie drużyny posiadający
funkcję. W przypadku małej liczebności członków w skład mogą również wchodzić osoby nie pełniące żadnej
funkcji w drużynie. Do podjęcia decyzji przez radę drużyny potrzeba 75% osób lub gdy drużyna posiada mało
członków- połowa + 1 osoba.
Kompetencje RD:
1) Ustalanie planu pracy drużyny
2) Przyznawanie sprawności
3) Otwieranie projektów
4) Przyjmowanie i wydalanie członków
5) Zdanie sprawozdania do tygodnia z ustalonych przez RD decyzji.
6) Rada drużyny na koniec roku przedstawia ostateczny wykaz przedsięwzięć w ciekawej formie, oraz
rozlicza się ze swych sukcesów oraz niepowodzeń przed drużyną.
§6
Prawa i Obowiązki:
Każdy członek drużyny ma prawo:
1) Reprezentować drużynę na forum ZHP i na zewnątrz organizacji
2) Noszenia barw drużyny
3) Zgłaszać poprawki do konstytucji drużyny
4) Kandydowania na wszelkie funkcje w drużynie
Każdy członek drużyny ma obowiązek:
1) Opłacanie terminowo składek u skarbnika
2) Uczestniczyć przynajmniej w połowie zbiórek w miesiącu
3) Usprawiedliwienia swojej nieobecności na zbiórce przynajmniej 2 dni wcześniej bezpośrednio do
drużynowego
Rozdział 3.
Członkostwo
§7
Nadanie i pozbawienie członkostwa:
1. Pełnoprawnym członkiem drużyny może zostać każdy kto wyrazi wolę wstąpienia w jej szeregi oraz
osiągnął wiek wędrowniczy. Aby uzyskać pełnoprawne członkostwo osoba starająca się musi uczestniczyć
w przeciągu 2-4 miesięcy w minimum 10 zbiórkach. Za przyjęciem do drużyny wnioskuje drużynowy a
rada drużyny jego wniosek poddaje głosowaniu, głosem przebiją cym w przypadku braku jednomyślności
rady drużyny posiada w tym przypadku drużynowy.
2. Wydalenie z drużyny jest uregulowane w statucie ZHP . Członek, który zostaje wydalony z powodu
przewinień ma szanse do obrony przed radą drużyny podając argumenty. W przypadku wydalenia z drużyny
jak i samodzielnego oraz uzasadnionego odejścia z własnej woli barwy drużyny zostają przez członka
oddane na ręce rady drużyny.
3. Członkostwo w drużynie w wyjątkowych sytuacjach można traktować jako przydział drugorzędny. W
przypadku gdy dany członek pełni już określoną funkcje w innej drużynie.
4. Każdy członek może pełnić funkcje równocześnie w dwóch drużynach, jeżeli tylko jest w stanie.
5. Członkowie nie posiadający funkcji(tj. szeregowy) powinien się zadeklarować w której drużynie będzie
działał.
Rozdział 4.
Zbiórka Konstytucyjna
§8
Zbiórkę konstytucyjną powołuje się w celu:
1) Przeprowadzenia wyboru drużynowego
2) Zmian w Konstytucji
Zbiórka jest ważna jedynie gdy uczestniczy w niej przynajmniej 80% pełnoprawnych członków drużyny.
Zbiórka konstytucyjna jest zapowiadana przynajmniej 14 dni przez proponowanym terminem. Ponadto musi być
podany główny temat. Decyzję na zbiórce konstytucyjnej są podejmowane przez bezwzględna większość (75%
lub połowa +1 osoba)
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§9
W sprawach nie uregulowanych w Konstytucji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Związku Harcerstwa
Polskiego.
Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia przez radę Drużyny
Do znajomości zawartości treści zawartych w Konstytucji drużyny i jej przestrzegania są zobowiązani wszyscy
członkowie Próbnej Drużyny Wędrowniczej, co zostaje potwierdzone podpisem podczas przyjęcia do drużyny

🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka